Algade 63-65

Algade 63-65


Fra 1958 var gadenumrene Algade 57-65 

og mellem 1901 og 1958 Algade 43-52
Foto KB 2022

Algade 63-65 er bygget i to etaper startende fra øst mod vest i 1961, og det samlede kompleks stod færdigbygget i 1963 som en blandet erhvervs- og boligejendom i 4 etager og kælder m. parkering.

Nr. 63 er opdelt i postadresserne 63 a-b-c, og e-f. Nr. 65 er opdelt i 65 a-b-c-d.


Oprindeligt var bygningen forsynet med det, som man i dag ville kalde en kedelig og uklædelig betonfacade, men den er siden blevet renoveret til sit nuværende udseende, hvilket tjener ejerne til ære.


I gadeplan er der (2023) 10 butiks/erhvervslokaler, og på 1. sal er der 7 lejemål anvendt til liberalt erhverv, og på de øvrige etager er der 43 privatboliger - tilsammen byens største ejendom af sin art med en 83 meter lang facade.


Ejendommen er - i hvert fald blandt ældre Roskildensere -  kendt som "von Meyerens ejendom" - efter slægten von Meyeren, som fra 1879 og stadig den dag i dag ejer og driver virksomheden "Von Meyerens Købmandsgaard" med start i 1875 som lejer i den østligste del af husrækken nr. 65 - og hvor slægten over tid fra 1879-1931 købte husrækken nr. 57-65. 


Stedet var tilbage fra 1600-1700'tallet bebygget med en række lave lerklinede og stråtækte bindingsværkshuse.


Da konsumptionsafgiften (datidens moms) blev indført af kongen i 1671 blev byens indfaldsveje forsynet med bomme, hvor afgiften blev opkrævet. Således også ved indfaldsvejen fra København, og bommen blev først placeret ud for det sted, som vi inden nedrivningen kendte som nr. 57, og omkring 1797 blev bommen flyttet til nr. 63, inden den blev fjernet i 1851, hvor afgiftsopkrævningen på denne facon blev ophævet.


Bommene markerede samtidig bygrænsen, så store dele af bebyggelsen har været uden for bygrænsen tilbage i tiden.


Ejendommen ligger lige øst for stedet, hvor den gamle byvold omkring Roskilde krydsede det nuværende Algade.


Denne byvold blev etableret omkring 1150 af Svend Grathe - den ene af de tre berømte bejlere til den danske trone i midten af 1100'tallet - Svend, Knud og Valdemar. Oven på denne vold med en ydre voldgrav har der været et palisadeværk, hvori der har været en gennemgang mod øst.


Hestetorvet var indenfor volden, og hvad der lå mod øst var altså uden for volden.


Over tid forsvandt den gamle vold i takt med at behovet for et sådant forsvarsværk forsvandt, men der var fortsat etableret en byport frem til 1700'tallet - den som siden har givet os navnet "Røde Port".

Foto KB 2022

Erhvervslejemålene i stueetagen har haft en del forskellige lejere siden 1963.

Hvis man primo 2023 ser hvad der gemmer sig bag glasruderne, kan man fra den vestlige ende og i retning mod Røde Port finde:

"Akupunktur Behandlingscenter" - dameekviperingsforretningen "Borch" - frisørforretning m.v. "Brandt" - "Soft Gold", der sælger kjoler, tasker, tørklæder, puder o.lign. - cykelforretningen "Roskilde Station Cykler" - støvsugerforretningen "Støvsugerbanden" - skønhedsklinikken "Bachau Beauty" - frisørsalon "City Salon" - en klinik for fodterapi og endelig "Algade Rens".


Foto i privat eje - 1963

Da den nye "Von Meyerens købmandsgaard" stod færdig i 1963, var det med en 100 kvm ny købmandsbutik i facaden mod Algade i den østlige ende.


Der var fortsat stor handel med fyringsolie, kul og koks koks, hvor aktiviteterne primært var henlagt til bagbygninger og gårdspladsen. Der blev bl.a. etableret tanke til 52.000 liter fyringsolie.


I 1971 blev beslutningen at nedlægge kolonialafdelingen og bruge kræfterne primært på forretningen med fyringsolie.

Den oprindelige facade på nybygningen var set med nutidens øjne ikke just en "pryd for øjet", men selvfølgelig i en stil, som man i 1963 fandt tidssvarende.


En gennemgribende facaderenovering har senere på en positiv måde tilført bygningen en helt anden karakter.Foto i privat eje - 1963

Lokalhistorisk Arkiv 1961

Lokalhistorisk Arkiv 1960

1961 var det sidste år, hvor byens borgere kunne se husrækken Algade 57-65. Nedrivningen begyndte og en ny stor samlet bebyggelse skulle rejse sig frem mod 1963, hvor von Meyerens nye købmandsgaard stod færdig.

Det Kongelige Bibliotek , Sylvest Luftfoto - omkring 1956

Omkring 1956 ser man på luftfotoet husrækken 57-65 incl. lagerpladsen til købmandsforretningen - bunkerne af kul fortæller, at vi stadig er tæt på afslutningen af 2. verdenskrig, og at kul, koks og brænde stadig var meget benyttet til husenes opvarmning.


Oliefyrene er dog også så småt dukket op, og på billedet ser man på gavlreklamen, at fyringsolie nu også var en del af købmand v. Meyerens tilbud.

Lokalhistorisk Arkiv - Fotograf Hude - omkr. 1905

Lokalhistoriesk Arkiv ca. 1904

Lokalhistorisk Arkiv ca.  1900

Hudes billede fra 1904 - billedet af begravelsesoptoget - formentlig med "Roskildes Ligbærerlaug af 1869" som arrangør - set fra Hestetorvet, og billedet fra nogle få år senere set fra den anden side afslører, at der nærmest ikke er sket noget med husrækken fra denne periode og frem til nedrivningen i 1961.

Illustration 2023 - KB

Tegningen viser den oprindelige husrække, som den kan tænkes at ha' set ud fra sent i 1600'tallet til sidst i 1700'tallet.

Tegningen er udført med udgangspunkt i Hudes foto fra omkring 1905, og den er mere eller mindre retvisende afhængigt af tidspunktet i perioden. De allertidligste ejendomme er sandsynligvis ombygget gennem årene - nogle måske nedrevet og genopført - det er alene en visualisering af det synsindtryk man fik på stedet gennem så mange år.


Jo tættere på år 1800, jo mere sandsynligt er det, at et eller flere af husene har fået udskiftet de gamle halmtag med tegltag, og at vejen har fået brosten og fortov  -

Fra 1671 var bygrænsen mod øst markeret med en bom ud for nr. 57 - hus nr. 2 fra venstre, og fra 1797 blev bommen og dermed bygrænsen flyttet til et sted ud for de sidste to bygninger 63-65 mod øst.


Bag husene har der været små nyttehaver, og resten af jorden både mod nord og øst har været såkaldte "vænger" - altså landbrugsjord til sædvanlige afgrøder.

Algade 57


Billede i privat eje - 1962

For en kort stund var der købmandsforretning i en midlertidig bygning fra 1961 til 1962.

Da byggeriet af den nuværende bygning skulle starte, var det første der blev revet ned den "gamle" nr. 57.


Planlægningen var således, at det var fra øst man byggede 1. etape af nybygningen, og dermed forsvand den gamle købmandsbutik m.v. - men virksomheden skulle jo fortsat fungere, så den midlertidige bygning tjente sit formål indtil den østlige del med den nye købmandsforretning stod klar.

Billede i privat eje - 1960

Billede tilhører Finn Mahnfeldt - omkr. 1960

Lokalhistorisk Arkiv 1943

Det er yderst sparsomt, hvad der er af billedmateriale som viser Algade 57 i nyere tid før nedrivningen.


I de sidste år havde "Kaj G" - Kaj G. Petersen -  salg af bl.a. Java-motorcykler, måske også alm. cykler,  i forretningen, og et tilhørende værksted i bagbygningen.


I årene omkring 1957/58 var det Sven Mahnfeldt der reparerede motorcykler på værkstedet, og samtidig passede butikken. Han var egentlig smedeuddannet fra Maglekilde Maskinfabrik, men forstod sig på at reparere motorcyckler og entreprenørmaskiner.


Billedet fra 1943 viser med tydelig skiltning bygningens anvendelse i mange år, nemlig en del af købmand von Meyerens købmandsgaard, hvorfra der blev solgt støbegods, f.eks. støbejernskakkelovne og vinduesrammer til f.eks staldbygninger og bagbygninger.

Algade 57 som acissebod/bomhus


"Riget fattes penge" har vist været en kendsgerning siden ruder konge var knægt - og opfindsomheden m.h.t. at opkræve skatter og afgifter har aldrig fejlet noget, og det gjorde sig også gældende, da kong Kristian den 5. i 1671 indførte konsumptionsafgiften eller "acisse" som betyder tillægsafgift.


Alle landets købstæder skulle opkræve denne afgift, når der blev indført varer til borgernes forbrug, og det blev pålagt de lokale bystyrer at organisere dette. Efter lidt indledende praktiske udfordringer gled det hele lidt nemmere, da det blev besluttet at byerne kunne beholde en mindre andel af afgiften.


Det foregik sådan, at opgaven blev udliciteret til de interesserede via auktioner for kortere årrækker, og der skulle betales et betydeligt beløb til byen for at få opgaven - en beløbsstørrelse som blev afgjort ved auktionerne. Realiteten var naturligvis, at kun byens absolut rigeste havde mulighed for at byde - og deres andel af afgifterne lagde yderligere rigdom til konsumptionsforpagternes formuer.

Acisseboderne omkr. 1845

Udsnit Fr.den 5.'s atlas 1753

Roskildes praktiske mulighed for at sikre en effektiv opkrævning var at opsætte bomme og etablere nødvendige bygninger til mandskabet ved byens fire indfaldsveje : ved Røde Port, Ringstedgade, Sankt Ols Gade og Hersegade.


For at sikre adgangen til byen fra møllerne ved Maglekilde og nordpå, blev der yderligere opstillet en bod ved Maglekilde.


Acisseboden - eller bomhuset som var et andet navn for det samme - ved indkørslen fra øst, var som nævnt placeret ved Røde Port - eller rettere ud for Algade 57.

Bommen var her frem til ca. 1797, hvor den blev flyttet små 50 meter mod øst til Algade 63.


På Frederik den 5.'s atlas fra 1753 er stedet tydeligt vist - ligesom portene ved indgangen til Ringstedgade og Hersegade er indtegnet.


Du kan se hele kortet herLokalhistorisk Arkiv - Hersegade - tegning med ukendt datering - affotograferet af Hude omkring 1905.

Maglekildevej 9 - foto KB 2016

Det kongelige bibliotek 1835

Der findes intet billede eller lignende af selve bommen ved Røde Port, og det gælder også porten ved Ringstedgade. Vi har til gengæld et billede af selve acisseboden ved indgangen til Hersegade, og accisseboden ved Maglekilde findes faktisk den dag i dag - omend kraftigt ombygget.


Bygningen ligger på Maglekildevej 9 på hjørnet til Hedegade.


Det eneste vi har som viser selve bommen er en tegning, hvor man kan se bommen i Sankt Ols Gade

Algade 59


Indtil omkring 1846 lignede bygningen Algade 59 sandsynligvis til forveksling naboerne i nr. 55-57, og Algade 57 og 59 flyttede gennem årene lidt rundt på arealstørrelsen.  Vi var i en tid, hvor der ikke var brandsikre mure mellem ejendommene, så det var en smal sag at udvide/indskrænke lejemålene efter behov. Men i 1846 blev der bygget nyt - en to etages ejendom med en meget høj kælder og dertil kviste i tagetagen.


Denne ejendom stod frem til nedrivningen i 1961.

Lokalhistorisk Arkiv omkr. 1911

Det var murermester Frederik Bruun der i 1846 købte den gamle stråtækte udlejningsejendom og straks rev den ned for at bygge nyt.


Ejendommen er sandsynligvis blevet opført med henblik på udlejning og ikke mindst etablering af en restauration i den meget høje kælderetage.


Man skal bemærke sig årstallet 1847 - året hvor jernbanen København/Roskilde åbnede den 26. juni, og byens restauratører m.v. vejrede morgenluft  - dog efter nogen betænkningstid -  og drømte om der ville komme en stigende strøm af nye kunder fra København.


Det er åbenbart jfr. denne restaurations annoncering i en københavnsk avis, at murermester Bruun delte disse drømme, og han ser ud til at være den første der stod klar.


"Prindsen" var dog veletableret mange, mange år før jernbanens ankomst, og værten kaptajn Sveistrup koordinerede sine spisninger, som foregik for alle på een gang, med togenes ankomsttidspunkter.


Stationsbygningen blev først forsynet med en restauration i april 1849. "Hotel Frederiksstad" på det vestlige hørne af Hestetorvet og Algade blev senere den næste mulighed på de rejsendes vandring mod hovedgaden, men også her gik der nogle år før der var klar til at modtage gæster.


Længere ned ad Algade fandt man fra omkring 1848 i Algade 7 "Stadt Hamburg", som angiveligt blev etableret i anledning af jernbanens forventede velsignelser - og dertil var der jo en stribe af mindre værtshuse til de tørstende sjæle.


Det har været mere end svært at få til rejsende til at dreje til højre for enden af Hestetorvet - det var jo vejen ud af byen - og alt tyder på at murermester Bruuns drømme fik en meget hurtig ende, og faktisk også før han for alvor fik konkurrence.


Avisannonce 7. august 1847

Roskilde Avis 14. sept 1847

I "Københavns Kongelige Alene Priviligerede Adressecomptoirs Efterretninger"  den 7. august 1847, er indrykket en annonce, hvor "de ærede rejsende" anbefales at afbenytte den nyetablerede restauration. Det var absolut usædvanligt, at en lokal restauration annoncerede i en københavnsk avis, men det var jo logisk, når det åbenbart var et københavnsk publikum man bejlede til.


Restauratørens navn fremgår desværre ikke af annoncen, men er det ikke Bruun selv, så tyder en senere annonce på, at han er økonomisk involveret. 


En annonce fra Roskilde Avis en god månes tid senere viser, at der naturligvis også skal findes lokale kunder, men det er svært at overse, at der er tegn på at ikke alt går som planlagt.


Det er jo godt tænkt at invitere til en tombola med efterfølgende spisning formedelst 2 mark pr. lod - men de "værdifulde" præmier vidner om at de tages direkte fra restaurationens hylder - og det er hos murermester Bruun der kan købes billetter.


Alt tyder på at restaurationsdrømmen hurtigt brast, og allerede den 7. juni 1848 skrev murermesteren slutseddel med købmand Funder, og restaurationes dage var talte.


Murermester Bruun var nu ikke færdig med at bygge, for i 1854 købte han  hjørneejendommen Hestetorvet 1, og byggede i flere etaper langs hele facaden mod Hestetorvet helt frem til 1859 - og han solgte hele "herligheden" i 1865


Købmand Funder købte ikke bare Algade 59, men hurtigt flere af naboejendommene. Han flytter selv ind i ejendommen og han etablerer købmandsforretning i den høje kælderetage - som dog af senere ejere igen bliver omdannet til restaurationsdrift.


Også den senere ejer Sophus von Meyeren var i 1890 - inden han selv købte ejendommen i 1899- flyttet ind i stuelejligheden, som helt sikkert i højere grad har levet op til tidens krav i forhold til hvad nabolaget kunne byde på.


Den nye bygning adskilte sig markant og positivt fra de omkringliggende lave bygninger, og man kunne forestille sig, at det skulle være startskuddet til at noget tilsvarende skete hos naboerne - men det skulle vise sig ikke at blive tilfældet, for bygningen stod som en ensom majestæt frem til 1961.

I folketællingerne kan vi se hvordan der skiftes gæstgiver med års mellemrum - Ved folketællingen i 1870 kan vi se at gæstgiveren hedder Niels Christian Nielsen. I 1880 Niels Jensen, i 1890 og 1901 er det gæstgiver Hans Hansen med familie der bor i kælderetagen, og senere kom så i 1906 Carl Christian Hansen.


Jfr. avisanoncering har navnet på kældercafèen i 1905 været "Skibet", men der er kort efter skiftet navn til "Cafè Landbohjem".


Omkring 1911 var det Niels Christiansen der var vært på "Cafè Landbohjem".

Det ser det ud til at værtshusdriften er ophørt mellem 1920 og 1925,  for ved folketællingen 1925 bor der en maler og vaskeriejer Zentio med familie i kælderen.


En lille notits i Roskilde Avis i 1920 vidner om at værtshuset absolut havde sine standarder.

Lokalhistorisk Arkiv omkr. 1911

Roskilde Avis 4. maj 1920

Algade 61


Lokalhistorisk Arkiv omkring 1961

Lokalhistorisk Arkiv omkring 1959

Det pynter jo med lidt sne på det gamle skæve tag, men der kan næppe være tvivl om at denne del af husrækken fra sin tidligste år og frem til 1961 har været gammeldags lejeboliger uden de store bekvemmeligheder for absolut jævne Roskilde-borgere. Folketællingerne gennem årene vidner om stillingsbetegnelser, som har været præget af lavindkomst, men til gengæld var der rigtig mange børn i familierne.


Det ser ikke ud som om at denne del af bygningsrækken på noget tidspunkt har været inddraget i driften af købmandsforretningerne.

Algade 61 bagside  Foto i privat eje - 1960

Billederne af facaden vidner tydeligt om en meget gammel ejendom, men skulle man være i tvivl, er det for alvor til at se på bagsiden.

Ejendommen er fortsat beboet i 1960, hvor beboeren "fru Nielsen" står i døren og ser ud til at ha' klædt sig pænt på til lejligheden. 


Bemærk afløbet - sandsynligvis fra et køkken - som går direkte ud på gårdspladsen.

Algade 63


Lokalhistorisk Arkiv omkring 1959

Ejendommen kan virke lille og beskeden, og det er den jo egentlig også, men ikke desto mindre har den for år tilbage dannet rammen om ganske spektakulære beboere, og har skrevet sig markant ind i både lokalhistorien og litteraturhistorien.


Her var der til omkring 1929 en kendt tobaks- og antikvitetsforretning, hvis indehaver - nok lidt ufrivilligt -  blev kendt som "Tummelumsen" - og meget, meget tidligere fra omkring 1797 til 1851 var det ud for denne adresse, at der var opstillet en bom, som både markerede bygrænsen og stedet, hvor der skulle betales afgift for indførsel af varer til byen.


Algade 61-65 bagside  Foto i privat eje - 1960

Det ville være synd at sige, at bygningerne fra nr. 61 til 65 fremtrådte bevaringsværdige. Billedet er taget et års tid før husene blev nedrevet. til højre med den laveste skorsten ser vi ejendommen, som tidligere tilhørte Otto Mellerup. Den lille bygning med skråtag ligner umiskendeligt et forhenværende udendørs lokum.

Den mest kendte ejer af ejendommen gennem tiderne er nok antikvitetshandler Otto Hauerberg Mellerup (1871-1932).


Han var uden tvivl en stor inspirarationskilde for forfatteren Gustav Wieds roman "Livsens Ondskab", hvis hovedperson "Tummelumsen" på så mange måder ligner Mellerups person og liv. 

I samtiden var der flere der mente, at Gustav Wied var tæt på at være ondskabsfuld i sin personbeskrivelse.


Da Keld Markuslund i 1972 i TV-serien, som bygger på Gustav Wieds "Livsens Ondskab" og "Knagsted",  gestalter "Tummelumsen", er det helt sikkert ikke ondskabsfuldt ment, men ikke desto mindre har det formentlig bidraget til opfattelsen af, at Mellerup var en hel del mere sær og fysisk handicappet end tilfældet var i virkeligheden -  nu var det jo fiktion, men dog kun 40 år efter at Otto Mellerup døde.


Lokalhistorisk Arkiv -  Otto Mellerup i sin mors butik omkring 1900

Lokalhistorisk Arkiv  - Otto Mellerup foran sin mors butik omkring 1911

Lokalhistorisk Arkiv - Marie Mellerup foran sin butik omkring 1911

Lokalhistorisk Arkiv - Otto Mellerup ( til venstre)  - markedsdag på torvet  1908

Lokalhistorisk Arkiv - Otto, Marie og Anna Mellerup   omkr. 1900

Det var Otto Mellerups mormor, enkefru Maren Kornerup, der i 1856 havde købt ejendommen sammen med sin nu afdøde mand Emil Kornerup.


I 1883 flyttede Otto Mellerups mor Marie Mellerup hertil fra Ladegårdsmøllen i 1883 med sine 5 børn. Hun var blevet enke allerede i 1880, hvor hun først forsøgte at drive møllen videre med sine medarbejdere, men måtte give op, da stedets vindmølle brændte, og gården måtte sælges.


Det var Mette K. Marie Mellerup (1848-1926) der i 1887 etablerede en tobaksforretning på adressen Algade 49 - senere Algade 63 - for at skabe noget indkomst til familien.


Roskilde Dagblad dec. 1905

Roskilde Dagblad 1887

Da mormor Maren Kornerup døde i 1891, arvede Otto Mellerups mor ejendommen.


Otto blev uddannet til cigarmager efter at han var blevet konfirmeret i 1885, og han deltog tidligt i forretningens daglige drift.

Otto fandt interesse i at supplere tobakshandlen med opkøb og salg af antikviteter og møbler fra dødsboer m.v., og det har været så pladskrævende at der omkring 1907/1908 blev lejet et lokale på Algade 37 (i dag nr. 49-51) , som blev benyttet til udstilling af disse effekter. Der er beskrevet yderligere herom under adressen.


I 1918 var det tid til et generationsskifte, så Otto og hans søster Anna - som også havde deltaget i butiksdriften - løste borgerbrev og overtog moderes forretning i fællesskab. Tiden var så også blevet moden til at gøre Algade 37 til en egentlig forretning, hvor man nu kunne finde Otto - ofte uden for forretningen.


Tobaksforretningen i Algade 49 lukkede i 1929, og kort tid før var antikvitetsforretningen i Algade 37 også lukket.

Otto Mellerup omkring 1920'erne - foran Algade 37 -  foto i privat eje hos Ove Mellerup

Otto Mellerup omkring 1920'erne - foto i privat eje hos Ove Mellerup

Otto Mellerup yndede at stille sig foran forretningen i nr. 37 - ikke mindst hvis der ankom tog til stationen. Som man vil se, blev der i vinduet også blev henvist til forretningen i nr. 49 - det var jo sin sag at passe to butikker og ved frokosttid indtage denne hos sin mor og søster i nr. 49.


Et interiør fra Algade 37 viser noget af Otte Mellerups varesortiment, som allerede tidligt i 1900'tallet i mindre men stadigt stigende omfang var at finde i moderens butik.  Det er jo en god diskussion hvad der betragtes som antikviteter, og hvad der "bare" er gammelt. Det var almindeligt kendt, at Mellerup var opfindsom og ikke holdt sig for fin til at "fifle" lidt med oprindelsen af sit varesortiment.

Eva Tønnesen - den mangeårige leder af Lokalhistorisk Arkiv - har i ROMU's årsskrift 1988 skrevet om "Otto Mellerup - digt og virkelighed", som meget detaljeret og læseværdigt fortæller om Otto Mellerups liv og sammenblandingen med romanfiguren "Tummelumsen".

Du kan læse artiklen her


Du kan her læse en ultrakort beskrivelse af handlingen i "Livsens Ondskab".


DR viste i 1972 en filmatisering i 5 afsnit af "Livsens Ondskab", og du kan se/gense dette i DR's arkiv Bonanza her

Lokalhistorikeren m.m. Arthur Fang har i "Jul i Roskilde" 1942 skrevet artiklen "Tummelumsen - ikke Mellerup".


Den direkte årsag til artiklen er en filmatisering fra 1941 af "Livsens ondskab", hvor skuespilleren, der har hovedrollen som Tummelumsen,  påstår at  romanfiguren Tummelumsen og Otto Mellerup nærmest er identiske - og understøttede det med, at han personligt havde kendt Mellerup.


Arthur Fang går i rette med denne påstand, og når vi ved, at han kendte både Mellerup og Gustav Wied personligt, og iøvrigt selv bliver tillagt meget stor troværdighed, må artiklens indhold betragtes som et meget vægtigt indslag i den debat, der gennem tiderne har været om dette emne.


Du kan læse artiklen her


Algade 63 som acissebod/bomhus


Del af forside - Chr.d.7's forordning af 1. fenb. 1797

I 1797 køber kongen de 7 østligste fag i husrækken Algade 55-65 med henblik på selv at overtage den opkrævning af konsumptionsafgift, som hidtil havde fundet sted ved nr. 57, og som allerede er beskrevet under denne adresse lidt højere op i teksten.


Dette er en naturlig konsekvens af kongens forordning af 1797 om " Tolden og Købstads-konsumtionen i Danmark og Norge"


Man må formode, at kongen - Christian den syvende -  og hans administration havde truffet den beslutning af flere grunde.

Det fremgår af sammenfatningen der indleder forordningen, at der åbenbart har været en del uhensigtsmæssigheder i de hidtidige regler, som tilmed er blevet administreret forskelligt rundt om i landet - ligesom borgerne ikke overraskende har fundet på mange mere eller mindre ulovlige "krumspring" for at undgå afgiften.


Hidtil havde opgaven været "udliciteret" til skiftende konsumptionsforpagtere, som fik en mindre andel af afgiften som betaling for at stå for opkrævningen. Ifølge forordningen er det kongens eget toldvæsen der overtager opgaven, og selv om det ikke nævnes i forordningen, så strejfer den tanke da, at kongen også har haft et fromt ønske om at der kom lidt flere penge i statskassen.


Ejendommen ombygges straks, og i den forbindelse tilføres yderligere 2 fag. 

Den gamle ejendom var lerklinet bindingsværk med halmtag, men den nye ejendom fremstod grundmuret og med et mere tidssvarende tag, hvilket fremgår af brandtaksationen i 1801.


Den blev indrettet til såkaldt acissebod/bomhus, hvorfra bommen kunne betjenes, og det var inklusive en bolig til toldbetjenten.  Ved folketællingen i 1850 kan vi se at toldbetjent Andreas og hans kone samt 4 børn i alderen 7-14 år bor i ejendommen.

I 1851 ophører opkrævningen af konsumtionsafgift, og dermed forsvinder behovet for et bomhus.


Ejendommen sælges igen til "privat brug" i nov. 1851 til vævermester Franz Nikolaj Lundberg, men han går konkurs allerede i 1853, hvor rebslagermester Laissen køber og hurtigt sælger til skomagermester, senere købmand F.C. Rasmussen i 1854. Han opdeler i 1856 ejendommen i 2 matrikler på hhv. 4 og 5 fag.


Algade 63 bliver på 5 fag, og det er den ejendom som Emil og Karen Kornerup køber i 1856, og som siden går videre til familiens næste generation - først Marie Mellerup, og siden Otto Mellerup, og til sidst i 1931 til købmand Gustav von Meyeren.


Da konsumptionsafgiften blev ophævet gik det stærkt med at få solgt ejendommen - altså den stadig samlede Algade 63 og 65.

Køberen i nov. 1851 var en fra Kolding tilflyttet vævermester Lundberg, som sikkert har indrettet et væveri i den del af bygningen, som ikke var indrettet til bolig.


Han har været en mand med faglige ambitioner, for vi kan se at han allerede i januar 1852 ansøger "Det Reiersenske Fond" om understøttelse på 300 Rigsdaler til indkøb af en avanceret vævemaskine - en såkaldt Jacquard-væv.


Jacquard væven gør det muligt at væve komplicerede mønstre. I forhold til skaftevæven hvor man grupperer et antal kædetråde på hvert skaft som løftes skiftevis, kan man på jacquard væven hæve en vilkårlig kombination af kædetråde.

Den dag i dag er Jacquard-vævemetoden benyttet til f.eks. fremstilling af damask-duge og vævning af billedmotiver.


Lundberg fik bevilget det ansøgte af borgerrepræsentationen, som udgjorde bestyrelsen i fonden.

Om han var en dygtig håndværker ved vi ikke, men som forretningsmand gik det ikke godt, for han gik konkurs, og hans ejendom - den gamle acissebod - blev solgt på tvangsauktion i aug. 1853.Algade 65


Lokalhistorisk Arkiv 1960

Det oprindelige Algade 65 har sammen med nr. 63 udgjort en 7-fags lerklinet bindingsværksbygning med halmtag, og den har tjent som lejebolig - ligesom den øvrige del af husrækken ind mod Hestetorvet - indtil 1797, hvor kongen - Christian den syvende - køber ejendommen med henblik på at etablere toldbom og acissebod - stedet hvor man opkrævede konsumtionsafgift frem til 1851.


Umiddelbart efter købet er der sket en om- og tilbygning, således at der er blevet tilført 2 fag mod øst - altså til den ende som blev til nr. 65. Den nye ejendom på 9 fag bliver grundmuret og får et nyt tidssvarende tag, og der indrettes det nødvendige lokale til afgiftsbehandlingen samt en bolig til toldbetjenten og hans familie.

Ved folketællingen i 1850 kan vi se at toldbetjent Andreas og hans kone samt 4 børn i alderen 7-14 år bor i ejendommen.


I 1851 ophører opkrævningen af konsumptionsafgift, og dermed forsvinder behovet for et bomhus.


Ejendommen sælges igen til "privat brug" og opdeles i 1856 i 2 matrikler på hhv. 4 og 5 fag.


Bygningen mod vest bliver nr. 63 og er på 5 fag.


Bygningen mod øst får nr. 65 og har de 4 fag og den får omkring 1864 tilført en yderligere etage. 

Tilbygningen der ligger lidt tilbagetrukket mod nord kommer først til senere.

Ejendommen bliver i 1851 købt af vævermester Franz Lundberg, som går konkurs i 1863, og ejendommen købes af rebslagermester Lassen, som i 1854 hurtigt sælger videre til skomagermester Rasmussen, som benævnes som købmand, da han i 1875 sælger til købmand Chr. Frederiksen.


Det forekommer meget sandsynligt, at Chr. Frederiksen ikke købte ejendommen til eget brug, men til viderudlejning, for Sophus v. Meyeren's købmandsforretning er noteret etableret 3 dage efter Chr. Frederiksens køb.


Selve ejendommen bliver i 1879 købt af købmand Sophus v. Meyeren - men som nævnt har han nok drevet forretningen siden marts 1875.


Det skal bemærkes, at det store grundareal og bagbygninger som ligger nordøst for købmandsbygningen først kommer til rådighed for Sophus von Meyeren via en lejekontrakt i 1884, og han køber den endeligt i 1899.Algade 65 -nedrivning set fra gården og facade 1961 - billeder i privat eje

S.von Meyeren og Søn's biler med fyringsolie fra Esso må ha' været et almindeligt syn i bybilledet i 1960'erne - oliefyrene vandt indpas og skulle "fodres".


Her er en af bilerne parkeret foran Algade 57, som er nedrevet for at gi' plads til en midlertidig bygning til erstatning for de ejendomme, som blev nedrevet mod øst.

Man aner lige nr. 55 og frugt- og grøntforretningen.

Foto i privat eje - 1962

foto i privat eje - formentlig i 1950'erne

Von Meyerens første bil til udkørsel af brændselsolie har været starten på en tid, hvor behovet i husholdningerne steg betydeligt - og nyere og større biler kom snart.

Billeder i privat eje - mellen 1938 og 1948 

Gårdspladsen bag nr. 63 og 65 har været en væsentlig del af købmandsforretningen - det var et af de steder i byen, hvor bønderne fra omegnen kørte ind og staldede op i gården og gjorde deres indkøb i købmandsforretningen, hvor man kunne forvente at blive budt på snaps, snus og langtobak.

På billedet med hjørneejendommen Algade/Kong Valdemarsvej i baggrunden ser man tydeligt et vandingstrug, som  nok stadig blev brugt i 1940'erne.Lager- og pakbygningen bag Algade 57-63. Billede i privat eje mellem 1938 og 1948 

Købmandshandelens stor lager/pakhus i tre etager  lå bag facadebygningerne 57-63, og dertil var der en lagerbygning i et plan med højt loft lige bag nr. 65


Baghusene er registret i brandtaksationen 1865, og har nok været der lidt tidligere, dog ikke før 1847. Det er bygninger i tre etager dog er den midterste del registreret som værende "kun" i to etager, men over tid må der være om- og tilbygget til den samlede tre-etages ejendom, som fremgår af billedet.


Det må på de travleste dage for år tilbage  ha' været noget af et skue med hestevogne på vej ind eller ud med kolonialvarer, korn og foderstoffer eller kul, koks og brænde


2. generation i von Meyeren familien - Gustav von Meyeren - var også formand for et privat hesteforsikringsselskab, og hestene skulle årligt til et "syn", og så kunne der være op imod et halvt hundrede heste på gårdspladsen.

udviklingen i ejerforholdene gennem årene


Bygningsrækken Algade 55-65 har været på stedet siden 1700'tallet, og der er naturligvis skiftet betydeligt ud i ejerkredsen gennem årene, men skæbnen har villet det således, at der i flere perioder har været den samme ejer eller ejere - bortset fra nr. 63/65 i perioden fra 1797 til 1851, hvor det var kongen der stod som ejer.


Sådan lidt stort set, har der været samme ejer/ejere frem til 1830, hvor de gamle lejeboliger bliver solgt til forskellige købere, men så nærmer vi os den nyere tid, hvor købmand Funder i 1848 begynder sine opkøb, som overtages af købmand Hellesen i 1859, og som så igen overtages af Sophus von Meyeren, hvis søn og senere slægtninge overtager hele husrækken 57 til 65.  Algade nr. 55 har også forskellige ejere, men bliver i 1978 købt af Helge Borre ( gift med Grethe Borre født v.Meyeren) , som sammen med sønnen Gustav opfører "marmorhuset". Det bliver dog ret hurtigt solgt videre til en pensionskasse, og var dermed ude af slægtens eje igen.

fra omkring 1848 til nutiden

En væsentlig forudsætning for von Meyerens byggeri i 1961, blev i praksis skabt af købmand Peter Larsen Funder, som i 1848 købte den nyopførte 2-etagers ejendom i nr. 59 af murermester Frederik Bruun.


Det er en nærliggende tanke, at der forelå en aftale mellem Bruun og Funder, for det var vel sin sag at bygge en ejendom med et butiks-kælderlokale uden på forhånd at ha’ en lejer eller ny ejer. Der foreligger dog intet nedfældet om at det var sådan det foregik.


Til gengæld må det være ret sikkert at købmand Funder indretter sin butik i kælderen med kun få trin ned, og så købte han i hurtigt tempo nr. 61 i 1851, og i 1857 købte han nr. 57 og den store plads med bagbygninger, som lå øst for og bag nr. 63 og 65.


Desværre dør han i en relativ ung alder i 1859 og efterlader sig en enke og tre små børn, og ikke mindst en større ejendomsportefølje og en stor købmandsforretning, som viser sig at være et fallitbo, der ender på tvangsauktion.


Det nævnes i forb. med tvangsauktionen, at ”ejendommene har været drevet som en samlet enhed med en betydelig købmandsvirksomhed”.

Man leder forgæves efter annoncering i de lokale aviser i Funders ejertid, så det står ikke helt klart hvor bredt varesortimentet har været.

Det bliver købmand Conrad Hellesen der køber det hele, og han går straks i gang med at annoncere, og det fremgår heraf, at han både handler med sædvanlige kolonial-varer og sælger Marstrand-fabrikkens sortiment af knive, vægte, økser, haveredskaber. Dertil annonceres med levering af kul og koks, som bliver bragt ud med hestevogne, og derfor var der også hestestald i bagbygningerne.


Kælderbutikken i nr. 59 har nok været omdrejningspunktet for købmandshandelen, men en væsentlig del er nok også foregået i bagbygningerne – ikke mindst på den store plads mod øst, hvor kul- og kokslageret må ha’ haft sin plads.

Conrad Hellesen dør i 1864, og det ser du til at enkefru Caroline har formået at videreføre driften med sine betroede medarbejdere - sandsynligvis også sønnen -   indtil 1883, hvor det hele afhændes til sønnen grosserer Edvard Hellesen.


Edvard Hellesen har sikkert haft gang i egne forretninger, så han udlejer hurtigt købmandsdriften til købmand Sophus v. Meyeren på en  - i første omgang – 5-årig lejekontrakt i 1884.købmandsslægten von Meyeren / Borre

Sophus von Meyeren ( 1850-1923)

Købmandsslægten von Meyeren starter sit virke i Roskilde, da den unge Sophus von Meyeren starter som såkaldt "svend" i købmand Christian Nielsens forlængst forsvundne købmandsgård, som lå vest for den "gamle" Køgevej ( som mundede ud i Hersegade og tæt på Hersegade og blev kaldt "Hersegades forlængelse" i en daværende folketælling)  - nogenlunde der hvor DSB i dag har rangerterræn m.v. 


I "Jul i Roskilde" 1944 fortæller Vilhemine Angkjær om nogle af sine erindringer - herunder at Christian Nielsen aldrig selv var at finde i sin købmandsforretning, som han overlod til en svend (også kaldet en handelsbetjent)  - og at det altid var spændende når der kom en ny svend. Hun erindrer således Sophus von Meyerens ankomst - desværre uden at angive et årstal. 


Sophus køber ejendommen Algade 65 i 1879 af købmand Christian Frederiksen med bopæl i Tølløse.


I Kraks's "Danmarks ældste forretninger" er noteret, at hans virksomhed er etableret 30. marts 1875. Det åbner teoretisk for den mulighed, at han har etableret sig andetsteds i 1875, men nok meget mere sandsynligt, at han har lejet købmandsforretningen i Algade 65 allerede i 1875, hvor den ny ejer, købmand Christian Frederiksen har skrevet slutseddel for sit køb den 27. marts 1875.


Der handles med kolonialvarer, korn og foderstoffer samt kul og koks.


I 1884 lejer han yderligere en købmandsforretning af sin nabo købmand Hellesens enke, hvor man må formode at han samkører driften, og han køber de tilhørende ejendomme i 1899, så nu er Sophus von Meyeren ejer af hele ejendomsrækken Algade 57-61 og 65 med den bagvedliggende gårdsplads og baghuse.Gustav von Meyeren ( 1885-1936)

Louise von Meyeren  (1883-1970)

Det blev sønnen Gustav von Meyeren, der som 2. generation deltog i købmandsvirksomhedens drift, og som i 1921 blev optaget som partner, hvorefter virksomheden skiftede navn til "S. v.Meyeren & Søn".


Det var Gustav von Meyeren der i 1931 fuldendte slægtens køb af husrækken på Algade, da han købte antikvitetshandler Mellerups ejendom nr. 63.


Da Gustav von Meyeren dør i 1936, overtager hans enke Louise den daglige drift sammen med en mangeårig betroet medarbejder H.P.Petersen, og tredie generation - datteren Grethe von Meyeren - fungerede allerede som den, der tog sig af bogholderiet i 1936 i en alder af 19 år.

Grethe Borre født von Meyeren

(1917- 1986)

Helge Borre ( 1915-2008)

Da Grethe efter sin mors død overtager den gamle købmandsvirksomhed, er hun tredie generation, men også den sidste med efternavnet von Meyeren, idet hun i forbindelse med sit ægteskab med amtsfuldmægtig Helge Borre tog hans efternavn - som traditionen var dengang.


De arbejdede sammen om virksomhedens drift, og det var denne generation, som gennemførte det store byggeri i perioden 1961-1963.

Det var også dem, der afviklede kolonialhandelen og koncentrerede sig om afdelingen for fyringsolie, kul og koks, som i en periode havde sine forretninger over det meste af midtsjælland.I dag er handelsaktiviteterne ophørt, og selskabets virke handler om driften af "Von Meyerens Købmandsgaard" - og den ejes og drives af 4. generation Karin Borre og 5. generation de to døtre Trine og Jeannette Borre.

Karin Borre

Trine Borre

Jeannette Borre

fra 1700'tallet til omkring 1848 

Hele området fra Algade 55 til Algade 65 har været bebygget helt eller delvist meget langt tilbage  -  vist bl.a. på Resens kort så langt tilbage som 1677.


Ehlers grundtakstkort fra 1791 viser det store område som et stort matrikelnummer - men vi ved at det har været opdelt i tre ikke nærmere specificerede parceller, hvis ejere vi dog kender. Der har naturligvis også været ejere tidligere, men uklarheder er der mange af !


At følge udviklingen i matriklerne og deres ejerforhold er mere end vanskeligt - bl.a. fordi der flere gange skiftes matrikelnumre, og at nogle af disse matrikler sammenlægges når der opstår fælles ejerforhold og at bygningerne ombygges gennem årene.


Fra 1748 og frem, er der dog (nogenlunde) styr på den overordnede udvikling:

Bygningerne langs Algades nordøstlige del, har ret sikkert fra starten været billige lejeboliger i tarvelige materialer.


Det var ganske sædvanligt at byens velstående embedsfolk,  købmænd og håndværksmestre havde pæne indtægter fra besiddelsen af sådanne lejeboliger.


Den tidligst kendte ejer af arealet og lejeboligerne er Niels Christophersen, som sælger i 1748 til Jacob Nielsen.


I 1776 sælger Jacob Nielsen til købmand Boas Larsen og tømrermester og eligeret borger Anders Olsen, d.v.s. en af 8 borgere som i 1768 blev valgt til at repræsentere byens befolkning i forhold til magistraten.


Blandt ejerne gennem tiderne hæfter man sig især ved 5 af ejerne, som på forskellig måde har indskrevet sig i lokalhistorien,  og disse er kort beskrevet i det følgende:

Rebslagermester Rasmus Lassen er ejer af nr. 65 i 1854.

Rasmus Lassen handlede ofte ejendomme, og han ejede også Algade 55 i to perioder.


Rasmus Lassen blev fuglekonge, og det var i 1850, og du kan her læse om Rasmus Lassen og begivenheden.


Fugleskydningsskiven fra 1850 viser rebslagermesterens ejendom i Ringstedgade 23, lige overfor den nuværende offentlige parkeringsplads på hjørnet af Ringstedgade og Borgediget.

Rasmus Lassen havde sin rebslagervirksomhed på dette sted med "reberbanen" langs Borgediget - dengang kaldet Blegstræde, og det er den man ser i forgrunden.

Fugleskydningsskive 1850  foto Bennie Hansen

Købmand Boas Larsen (1714-1789) var ejer i perioden 1776 og frem til sin død i 1790. Hans primære virke var som ejer af "Bryggergården" Algade 15 - en betydelig købmandsgård med et stort landbrug.


Boas Larsen var i sin tid en af byens fremmeste mænd - en af de helt store skatteydere, ikke mindst i kraft af sin tid som konsumptionsforvalter ( opgaven med at opkræve afgifter til det offentlige med en procentdel af det opkrævede som vederlag).


I eftertiden blev hans navn også kendt, fordi der opstod en myte om, at han havde efterladt sig millioner til sine efterkommere i det omfang de gav sig tilkende.

En ganske interessant historie om menneskers grådighed og dumhed - og om hvordan de kloge narrer de mindre kloge.

Om dette og om Boas Larsens liv og levned skrev Arthur Fang i "Jul i Roskilde" i 1954,

og du kan læse artiklen her


Boas Larsen købte sammen med tømrermester Anders Olsen, som også havde en pæn position i byen.

I 1768 blev han af byens borgere valgt til at indtræde i kredsen af "eligerede mænd",  som havde til opgave at optræde som borgernes repræsentanter i forhold til magistraten.  I 1768 var der 8 "eligerede mænd" - 2 købmænd og 6 håndværkere.

Fugleskydningsskive 1788 foto Bennie Hansen

Andreas Nicolai Gierlew (1745-1811) Byfoged fra 1772 og raadmand samtidig med at han beklædte embedet som birkedommer i Selsø og Bistrupgaard Birker. 
Som byfoged var Gierlew den øverste administrative og juridiske embedsmand i byen.

I perioden 1773-1795 var han tillige forvalter ved "Det Adelige Jomfrukloster" i Roskilde. 

Vi var i en tid, hvor det at bestride et offentligt embede ikke var nogen hindring for lidt "privat foretagsomhed" - og derfor ikke usædvanligt at byfogeden, som givet må ha' været involveret i boet efter den tidligere ejer, blev ny ejer af en del af hans besiddelser.


Gierlew var skydebroder i fugleskydningsselskabet, og nød den ære at blive fuglekonge 1788 - året efter selskabets officielle stiftelse i 1787.

Du kan her læse om fuglekongen på selskabets hjemmeside.


Da Gierlew køber, indtræder samtidig en af hans betroede medarbejdere -  prokurator Fischer -  som medejer, og det har næppe været en dårlig forretning, da de sammen sælger i 1805.

Ehlers grundtakstkort fra 1791 er her justeret i forhold til originalen, som placerer Sortebrødre Stræde for langt mod øst. 

Købmand Boas Larsen og tømrermester Anders Olsen havde erhvervet jorden og lejeboligerne i 1776 - og da både Boas Larsen (1714-1789) og Anders Olsen  var døde inden 1791, var ejerne nu andre prominente folk som byfoges Gierlew, prokurator Fischer og så Anders Olsens enke.


Vognmand Poul Hansen købte i 1790 vognmandsgården (No.2 på kortet), som forblev i hans slægt frem til 1916.


"Bomhuset" - var byens grænse i den østlige ende, hvor der fra omkring 1671 blev opkrævet afgift på de varer, som blev indført i byen. Det var som tidligere beskrevet i  nr. 57, så det gjorde i den periode nr. 55 til "det sidste hus i byen" i retning mod København, og som man kan se på kortet, er den østlige del af Algade også benævnt "Uden (for) Røde Port"

Vognmand Poul Hansen køber i 1805 No.1, og ejer således både No. 1 og No. 2 - dog med "det nye bomhus" som undtagelse.

Kongen har i 1797 købt den østligste del af husrækken og flyttet bommen de ca. 50 meter og indrettet et nyt "Bomhus".

I 1879 er lejeboligerne langs Algade frasolgt det samlede No. 1 og No. 2 - og der er skiftet ejer på det resterende. Først har vognmand Poulsen solgt til sin søn i 1812, og denne søn har så i 1879 udstykket restarealet i tre dele.

No. 2 inklusive et stort areal på en anden side af Sortebrødrestræde sælges til hans barnebarn (også med navnet Hans Poulsen) - det ubebyggede areal langs Algade mod øst sælges til købmand Hellesen, og han beholder endelig den sidste del mod nord.


Kongens opkrævning af komsumtionsafgift er ophørt, og "Bomhuset" solgt til alm. beboelse og erhverv.

Algade 57-65 har skiftet gadenummer et par gange - indtil 1901 var numrene 41-49 39, men så blev det ubebyggede areal mod vest tildelt et gadenummer, og så blev numrene 43-51. I 1958 blev der bygget på en del af klosterets ubebyggede jord langs Algade, og igen måtte der ændres, og det blev så til 57-65, og endelig i 1963 efter von Meyerens nybygning til nutidens Algade 63-65.


Ejeren af alle lejeboligerne ved brandtaksationen i 1811 er som ovenfor beskrevet Hans Poulsen, men han frasælger disse, og beholder de ubebyggede arealer.


Det er "I/S Maglekilde" som driver "Maglekilde tøj- og raskvæveri" der køber af Hans Poulsen lige omkring 1811 -  sikkert for at skaffe boliger til  medarbejdere. "I/S Maglekilde" dækker over et interessentskab bestående af 5 københavnske forretningsfolk, der har købt fabrikken i 1810. Konkurrencen blev over tid for hård, og Maglekilde må først indskrænke og siden i 1928 se en tvangsauktion i øjnene. De rentable dele af fabrikken og de lejeboliger, som Maglekilde havde opkøbt flere steder i byen, blev købt af den københavnske forretningsmand  og fabrikant J. Glückstadt.


J. Glückstadt afhænder igen lejeboligerne til forskellige købere, og nu er vi så fremme ved 1848, hvor købmand Funder begynder sine opkøb, der som ovenfor beskrevet ender med at købmandsfamilen von Meyeren ejer hele husrækken Algade 57-65.

Svend Grathes vold : "Byvolden"


Tegning af Mogens Suhr Andersen -ROMU -  illustration fra Roskilde Bys Historie bind 1

Midten af 1100’tallet var præget af ufred og en borgerkrigslignende strid om kongemagten.


Svend Grathe blev i 1146 konge over Sjælland og Skåne, og hans fætter Knud regerede over Jylland, og de gennemførte begge flere forsøg på erobringskrige.


Svend Grathe befæstede i 1150 Sjællands hovedby Roskilde med et efter tidens forhold ganske imponerende fæstningsværk omkring byen – faktisk det største i sin tid på denne side af Øresund.


Byvolden havde form som en cirkel med en diameter på omkring en kilometer. Oven på en ca. 10 meter bred jordvold var der anbragt en træpalisade, og udenfor var der en voldgrav, som flere steder var vandfyldt. Også indenfor var der en smallere grav, som primært havde til formål at bortlede overfladevand – både for at sikre en relativ tør grund at arbejde på for dem der skulle forsvare byen – men selvfølgelig også for at beskytte by-arealet.


Senere arkæologiske udgravninger har meget præcist kunnet placere voldens beliggenhed, og i forhold til Algade 57-65 er det klart, at det stykke jord som ejendommen i dag er bygget på, har ligget udenfor volden, men tæt på den port, som har givet afgang ind og ud af byen mod øst.


Om denne port dengang havde et navn i daglig tale vides ikke, men det er  det sted, som senere er blevet kaldt ”Røde Port” ( den helt oprindelige) hvor der var en egentlig port.


Det interessante i forhold til Algade 57-65 er den kendsgerning, byporten blev til en bom - og at denne bom stod først ved nr. 57 og siden ved nr. 63/65, og dermed rykkede bygrænsen sig, og byggeriet kom derved indenfor bygrænsen i 1797.


Forløbet af Byvolden - ROMU -  illustration fra Roskilde Bys Historie bind 1