Algade 43-45 vest

Algade 43 - 45 -  den vestlige ende nr. 43


2022:  Isenkramforretningen "Kop & Kande"  - Foto KB 

Den nuværende bygning stod færdigbygget i 1980 - en erhvervsejendom i 4 etager med butikker i stueetagen og diverse liberale erhverv på 1. - 2. og 3. sal.


I dag er adressen på hele facaden Algade 43A-B-C-D.  Inden nybygningen bestod facaden af både Algade 43 og 45, men efter 1980 er nr. 45 flyttet til Biblioteksgangen, som løber under bygningen fra Algade til Sortebrødre Plads.


Det fremgår af de tidligste Roskilde-kort, at der har været bebyggelse på stedet meget langt tilbage - og en arkæologisk udgravning i 1975 påviste, at vi formentlig kan datere de tidligste bebyggelser helt tilbage til 1200'tallet.

Lokalhistorisk Arkiv omkr. 1979/80

Da byggeriet stod færdigt i 1980, var der forud gået en ganske lang periode, hvor nedrivningen af det tidligere byggeri skete i to omgange - nr. 43 i 1970 og nr. 45 i 1972/73. Der blev opsat et plankeværket foran de gamle bygninger, som var placeret 3-4 meter foran den planlagte facade, som skulle flugte med facaderne på "Kinobygningen" og den nybyggede "Schou-Epa bygning".


Dette var i høj grad et ønske fra kommunens side, idet man efter byggeriets færdiggørelse så kunne foretage en meget nødvendig udvidelse af Algade på denne strækning.


Men byggeplanerne trak ud af forskellige årsager, og i 1976 tabte kommunen tålmodigheden og forlangte det oprindelige plankeværk ned og erstattet af et nyt, som muliggjorde udvidelsen af Algade.


Byggeriet gik alligevel først i gang nogle år senere, og den tomme plads, hvor der bl.a. blev etableret parkeringspladser,  var bestemt ikke et kønt syn på en så central del af byens hovedgade.


Lokalhistorisk Arkiv  - nedrivning af plankeværk 1976

Lokalhistorisk Arkiv  - før nedrivning af plankeværk 1976

I perioden fra omkring 1976 og et par år frem fik man - med den rette placering - et spændende og nostalgisk kig til Algades sydside.

Fra venstre mod højre ses først "Havannahuset" på hjørnet til Hestetorvet med opgangen til frisør Lone på 1. sal.

"Frellsen Chokolade"  - "Antik 48" og dernæst legetøjsforretningen "Det gule Hus". I samme ejendom som "Det gule hus" i nr. 46 var der yderligere en tøjforretning. Dens navn er desværre gået i glemmebogen (indtil videre).

Så kom kjole- og frakkeforretningen "Platz", som pudsigt nok havde haft et udstillingslokale lige overfor i den nedrevne bygning, som var tilføjet en iøjnefaldende reklame på gavlen.


Så kom Bukse Ole og endelig en yderligere herreekviperingsforretning "Carl Jakobsen"

Byggetomt og parkeringsplads omkring 1976  - foto Bennie Hansen

Algade 43 ( det "gamle" før 1973)


Lokalhistorik Arkiv - omkring 1960

Ejendommene på adressen Algade 43 ( frem til 1958 Algade 31) er tydeligt af ældre dato - formentlig fra 1. halvdel af 1700'tallet -  inden de nedrives i 1970- uden at alderen kan præciseres for alvor. Det er dog påvist, at bebyggelsen på stedet kan skrives tilbage til 1200-1300'tallet - ligesom naboen i nr. 45 - men disse tidligste bebyggelser har naturligvis ikke noget at gøre med de senere bebyggelser fra 1880'tallet.

Lokalhistorik Arkiv - omkr. 1978 

Algade 43 og Algade 45 blev nedrevet i hhv. 1970 og 1972, men som det fremgår af billedet var arealet stadig en byggetomt i 1978 - og den nye ejendom stod først færdig i 1980.


På billedet ses Kino's biograf-sal til venstre, og til højre den nybyggede "Schou-Epa" bygning, som stod færdig i 1970.

Den vestligste del af de 4 forretninger, som delte adressen Algade 43, var glarmester Halvor Hansen & Co.


Forretningen er nævnt i "En byhistorie - Roskilde ved århundredeskiftet" som udkom i 1917. Her nævnes, at forretningen er etableret omkring 1913, så det var en af byens nyere forretninger på tidspunktet - men den skulle altså blive på stedet i ca. 56 år.


På billedet ser man et stort skilt i vinduet, hvor det meddeles, at forretningen flytter til Jernbanegade 12, og det gjorde den i april 1969.Lokalhistorik Arkiv - omkr. 1969

Umiddelbart før nedrivningen i 1970 fandt man - udover glarmester Halvor Hansen & Co. - tre øvrige forretninger.


I retning mod Røde Port fandt man først barber og frisørmester H.P.Nielsen, dernæst en frugt- og grøntforretningen drevet af John og Jytte Bøttcher, og endelig den østligste del af ejendomsrækken, som på et tidspunkt er forsynet med en 1.sal. Her var der i 1969 et forretningslokale som tjente som udstillingslokale for kjole- og frakkeforretningen Platz, som havde sin primære beliggenhed overfor i Algade 44.

Dette forretningslokale blev til rådighed, da "Tigers kemiske Renseri" ophørte med sin virksomhed.


Både Platz og renseriet benyttede gavlen til at fortælle om deres beliggenhed - en iøjnefaldende del af bybilledet i mange år.

Endnu tidligere i 1930'erne var der her en bagerforretning v/bagermester Placing, og en høj skorsten i gården vidnede til det sidste om at der havde været en bageri.

Lokalhistorik Arkiv - omkr. 1960

Luftfoet er fra omkring 1950 - dog før juni 1951 hvor Algade blev asfalteret -  viser, at der ikke var sket væsentlige ændringer på bygningerne frem mod 1972.


Før nedrivningen blev der i 1969 på foranledning af Lokalhistorisk Arkiv taget en række billeder af gårdarealerne bag facaden mod Algade.

Lokalhistorisk Arkiv - 1969 - fra øst mod vest i retning mod "Kino"-bygningen -  set ca. fra den store skorsten - til venstre i billedet sandsynligvis den gamle bageribygning

Det Kongelige Bibliotek - luftfoto Sylvest - omkring 1950 og før juni 1951

Lokalhistorisk Arkiv - 1969 - fra nord mod ves - med et lille kig mod Algade gennem porten i "Kino"-bygningen - bagsiden af glarmsterforretningen 

Lokalhistorisk Arkiv - 1969 - fra nord mod syd i retning mod bagbygningerne af Platz og grøntforretningen -   - til venstre i billedet sandsynligvis den gamle bageribygning

Lokalhistorik Arkiv - omkr. 1950

Lokalhistorik Arkiv - omkr. 1945

Lidt pudsigt kan billedet fra omkring 1950 dateres ret præcist, idet i forstørrelse kan se, at "KINO" viser filmen "Susanne", som havde premiere netop i 1950 og iøvrigt tog pænt for sig af årets Bodilstatuetter. I billedets venstre side kan man se, at byens turistbureau dengang var placeret der.

På billedet fra de festlige dage efter befrielsen i 1945 kan man se, at "Tigers kem. Renseri" stadig havde gang i forretningen i nr. 43

Lokalhistorikeren Fanny Fang har i "Jul i Roskilde" 1935 skrevet om en fiktiv Algade-vandretur fra Hersegade til til Røde Port, og har skrevet om ejendommen nr. 43 ( som dengang og frem til 1958 havde nr. 31 - og "Kino-ejendommen" var dengang en del af bygningerne på grunden) :


"I den næste lave ejendom husedes engang under et en mængde virksomheder - købmand, dyrlæge, beværtning og hestehandel. I den gamle ejendom rådede i sin tid forfaldet. I stalde og på møddingen regerede rotterne lystigt mellem faldefærdige bygninger, ud og ind ad vognskure med hængende porte på slidste hængsler. I småbeværtningerne, der omkring Hestetorvet,  trivedes meget af datidens beværtningshandel. Når snapsen og øllet var gået rigeligt indenbords, var det nemt at få folk til at købe al slags unyttigt og overflødigt stads. En fortæller erindrer at have set koner fra landet møde op udenfor for at hente manden eller for at bringe ham til fornuft, men som regel med slagsmål og skænderi som resultat. Heller ikke datidens politibetjente kunne udrette stort. Det var så let at få dem med ind til en omgang selv i stedet for.

Senere under andre forhold hed beværtningen "Gundsømagle". Nu ejes ejendommen af  bagermester Placing, der anvender en del af den til bageri foruden til butikker af forskellig art".


Et af de tidligste billeder af Algades østlige ende, som flere steder i lokallitteraturen er dateret til omkring 1860 - hvilket ikke er helt forkert.


Man kan kun skimte nr. 43


Billedet kan dog tidligst være fra 1861, idet Algade 45 først på det tidspunkt fik tilbygget en 1.sal., og det er før 1863, hvor der blev opstillet gaslamper i gadebilledet


Man aner lige porten ind til gården bag nr. 45 grundet den "skæve" vinkel - til gengæld er det meget tydeligt at naboen i nr. 47 har fundet den størrelse, som gjorde sig gældende indtil den måtte lade livet til "Schou-EPA" - byggeriet i 1968/70.Ejendommen har haft ganske mange ejere gennem tiderne, men det skulle være ret sikkert, at den første ejer, som det vil være muligt at finde frem til, var en af byens absolut rigeste mænd Anders Rasmussen Lange (1684-1749).

Han handlede en gros med de øvrige købmænd i byen og omegnen, og havde bryggeri og brændte brændevin. Han havde tobaksplantager og eget tobaksspinderi, og var den største jordbrugsavler i byen. Han havde tømmerhandel og besad en del ejendomme - og var flittig til at handle ejendomme. Han var rådmand og havde i en årrække det særdeles attraktive hverv som forpagter af komsumtionen - altså opkræver af afgifter til kongen mod en procentvis andel til sig selv.


Hvornår Anders Rasmussen Lange har erhvervet Algade 43 er uvist, da dokumenterne sandsynligvis er gået op i røg i forb. med den store brand i byen i 1731, men vi ved at ejendommen er gået i arv til hans enke Margrethe Jesch, for hun sælger den i 1753 til Jens Sørensen, som videresælger til Hans Hansen i 1756, og så handles ejendommen ellers med relativt få års mellemrum helt frem til vore dage.


Meget tyder på at de fleste ejere alene har ejet den som en udlejningsejendom - som f.eks. da ejendommen i 1907 erhverves af det forhenværende forpagterpar på hotel Prindsen mellem 1898 og 1906 - Just C. og Marie Thorning.

De boede selv i Blågårdsstræde.


Lokalhistorik Arkiv - omkring 1861/63

Roskilde Museum - kopi af Gottsschalks tegning omkr. 1843 - fotograferet af Hude omkring 1900

Malermester J.C.Gottschalk (1817-1894) udførte en hel del topografiske værker fra sin fødeby - bl.a. denne tegning af Algades østlige ende ud for Hestetorvet.


Dateringen af den oprindelige tegning har ofte vært nævnt som omkring 1840, men det må være efter 1843, for det er i dette årstal at den 9-fags bygning i nr. 45 i een etage får tilført en tre-fags kvistbygning.


Igen kan man kun skimte nr. 43, men der har altså været bebygget.